Privacy statement Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding.

  • Leestijd:6 minuten gelezen

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding, gevestigd te Rijnsburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27365325, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

1. Toepassing 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten; 

b. bezoekers aan Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding.

c. deelnemers aan bijeenkomsten van Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding; 

d. sollicitanten; 

e. alle overige personen die met Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding contact opnemen of van wie Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers. 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding verwerkt persoonsgegevens die: 

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; 

3. Doeleinden verwerking 

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 

4. Rechtsgrond 

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst. 

5. Verwerkers 

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding persoonsgegevens verwerken. Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

6. Persoonsgegevens delen met derden 

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

7. Doorgifte buiten de EER 

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

8. Bewaren van gegevens 

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; 

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; 

9. Wijzigingen privacystatement 

Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

10. Rechten, vragen en klachten 

U hebt het recht Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding, voor cliënten door een email te sturen naar de behandelaar via het clientenportaal, voor anderen via info@pvpnieuwgastel.nl. 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Boerhaave Psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding door een email te sturen zoals hierboven beschreven. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).