Algemene voorwaarden supervisie en leertherapie Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding.

  • Leestijd:7 minuten gelezen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle supervisie en leertherapie contracten van Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding.

Begrippen

Definitie VGCt van supervisie: vakgerichte begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professionele functioneren van de supervisant, door

(a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en

(b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan. Om de rol van supervisor goed te kunnen vervullen is het gewenst dat de supervisor op enige afstand staat van de dagelijkse werkomgeving van de supervisant.

Definitie VGCt van leertherapie: begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de cognitief gedragstherapeut i.o. Door leertherapie leert de cognitief gedragstherapeut i.o. zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert hij hoe hij zijn denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren.

Vertrouwelijkheid

Als supervisor en leertherapeut dient Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding  zich te houden aan de voor psychotherapeuten geldende privacywetgeving. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zie ook het privacy statement op de website (AVG Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding). Voor AVG proof contact maakt Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding gebruik van Clientenlogin.

Contract

Na kennismaking wordt zowel voor supervisie als voor leertherapie het VGCT Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding  supervisie / leertherapie contract ondertekend op welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Bedenktijd

Na ondertekening van het contract heeft de supervisant / ontvanger leertherapie 14 dagen bedenktijd en kan het contract zonder opgaaf van reden kosteloos worden geannuleerd. Dit kan schriftelijk of via mail gebeuren.

Annulering

Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding zal zich inspannen om gemaakte afspraken door te laten gaan. Bij onverhoopte annulering van een afspraak voor supervisie of leertherapie langer dan 24 uur van te voren door ofwel supervisor / leertherapeut ofwel supervisant / ontvanger leertherapie wordt in overleg naar een andere datum gezocht.

Aansprakelijkheid

Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding is niet aansprakelijk voor schade welke de supervisant / ontvanger leertherapie lijdt tijdens de uitvoering van het contract, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding nooit tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. 

Eigendomsrecht

Door lidmaatschap van de VGCt zijn de formulieren en reglementen waarvan het copyright bij de VGCt ligt voor de supervisor / leertherapeut en voor de supervisant / ontvanger leertherapie vrij te gebruiken.

Kosten en betaling

Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding stuurt de supervisant / ontvanger leertherapie of de instelling, afhankelijk van wat is overeenkomen, maandelijks een factuur over de sessies van de afgelopen maand. Afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Ongeacht de reden van afzegging kost een niet (op tijd) afgezegde afspraak 50 euro. Zie ook de betalingsvoorwaarden supervisie en leertherapie verderop in dit document. Als een sessie onverhoopt niet door kan gaan wordt in onderling overleg een nieuwe datum gepland. 

Klachten

Als er vragen of klachten zijn over de supervisie of leertherapie, bespreek deze altijd eerst met de supervisor / leertherapeut. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen vijf werkdagen ontvangt de supervisant / ontvanger leertherapie een bevestiging van ontvangst van de klacht. Binnen vier weken wordt de klacht inhoudelijk behandeld. Als supervisor / leertherapeut en supervisant / ontvanger leertherapie er onverhoopt samen niet uit zouden komen kan laatstgenoemde een officiële klacht indienen. Een klacht kan ingediend worden middels een mail naar klacht@vgct.nl of contact kan worden opgenomen met de vertrouwenspersoon via het secretariaat van de VGCt. De uitspraak van de onafhankelijke derde is voor beide partijen bindend. Afgehandelde klachten worden een jaar bewaard. De procedure kun je ook vinden op de website van de VGCt.

Algemene Betalingsvoorwaarden Supervisie en Leertherapie

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor supervisie en leertherapie tussen mw. I> Hoes- van der Meulen klinisch psycholoog &  psychotherapeut en supervisor/leertherapeut VGCt en de supervisant/degene die leertherapie doet (hierna te noemen: supervisant).

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is  Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen. Het tarief is 50 euro per gemiste afspraak.

Artikel 3

Maandelijks wordt een factuur opgestuurd voor de sessies van de maand ervoor naar de supervisant met een specificatie van de besteedde tijd. In overleg wordt de factuur naar de supervisant / ontvanger leertherapie of naar de instelling gestuurd. De door Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding aan de supervisant gedeclareerde kosten voor de supervisie/leertherapie dienen door de supervisant binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de supervisant het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de supervisant een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

Artikel 6

Voldoet de supervisant binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de supervisant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is Boerhaave psychologenpraktijk voor supervisie en opleiding gerechtigd verdere supervisie/leertherapie op te schorten totdat de supervisant aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.